Prawomocna wygrana z mBank S.A. – umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF nieważna!

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację pozwanego mBank S.A. od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego CHF.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF

W umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujący niedozwolone klauzule:

3. Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia ——————— według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi —————————- CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie– § 1 ust. 3 – 3A Umowy;

mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF
z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu
” –  § 7 ust. 1 Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 11 ust. 4 Umowy.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy

W pierwszej kolejności w I Instancji Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok, zgodnie z którym:

– oddalił powództwo główne (o „odfrankowienie”);

– ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna;

– zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Apelację od ww. wyroku wniósł pozwany bank w zakresie dotyczącym ustalenia nieważności umowy. Wyrokiem z dnia 17 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację pozwanego mBank S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom rozliczenie nieważnej umowy kredytu oraz wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.