Żądanie faktur VAT za naprawę samochodu

Jedną z częstszych podstaw zaniżenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest żądanie przedstawienia faktur VAT za naprawę samochodu. Z orzecznictwa sądów oraz Sądu Najwyższego wynika, że uzależnienie wypłaty odszkodowania od przedstawienia wspomnianych faktur VAT jest niezgodne z prawem. Jak zatem dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zażąda faktur?

Uzależnienie wypłaty odszkodowania od przedstawienia faktur VAT

Powszechną praktyką ubezpieczycieli w przypadku niedostarczenia przez poszkodowanego faktur VAT potwierdzających naprawę samochodu jest odmowa wypłaty bądź zaniżanie odszkodowania w oparciu o uprzednio sporządzony kosztorys naprawy, w tym przyjęte np. części zamienne.

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą wybór sposobu naprawienia szkody przysługuje poszkodowanemu. Może on wnieść o przywrócenie stanu poprzedniego (a więc naprawę uszkodzonego samochodu), lub też wybrać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Powyższa zasada oznacza, iż ubezpieczyciele postępują niezgodnie z prawem, gdy żądają potwierdzenia rozpoczęcia naprawy pojazdu lub przedstawienia faktur potwierdzających koszty naprawy. Jest to nie tylko sprzeczne z możliwością wyboru sposobu naprawy przez osobę poszkodowaną, ale stanowi również naruszenie zasady pełnego odszkodowania.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Niekorzystna decyzja decyzji ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Mamy prawo złożyć od niej odwołanie lub dochodzić swoich praw na drodze sądowej, wnosząc pozew o zapłatę.

W treści zarówno odwołania jak i pozwu, kwestionując odmowę  wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na nieprzedstawienie faktur VAT, warto odwołać się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, zgodnie z którą: „Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić”.

Kwestionować stanowisko ubezpieczyciela można również poprzez wskazanie, że żądanie  faktur VAT stanowi ingerencję w tajemnicę handlową przedsiębiorstwa oraz jest tzw. agresywną i tym samym niedozwoloną praktyką rynkową w postaci „nadmiernych formalności”.

Rozwiązaniem, które może przymusić ubezpieczyciela do działania zgodnego z prawem, będzie złożenie stosownej skargi do Rzecznika finansowego w celu podjęcia interwencji.

Nie warto zatem składać broni, jeśli ubezpieczyciel zażąda od nas przedstawienia faktur VAT, a następnie odmówi wypłaty należnego nam odszkodowania. Stanowiska ubezpieczycieli są bowiem bardzo często niezgodne z obowiązującymi przepisami, przez co stosunkowo łatwe do podważenia przed sądem.

Jeśli ubezpieczyciel zaniżył bądź odmówił Ci wypłaty odszkodowania warto powierzyć sprawę prawnikowi, który zajmuje się sprawami odszkodowawczymi. Pomagam poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.