Zbieg upadłości z restrukturyzacją firmy

Przepisy prawa pozwalają na jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy oraz wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zabieg ten ma na celu ochronę osoby zarządzającej firmą przed odpowiedzialnością za długi tejże firmy.

Różnica między upadłością a restrukturyzacją firmy

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłego przedsiębiorcy w jak najwyższym stopniu poprzez sprzedaż majątku upadłego. Skutkiem upadłości jest likwidacja (zamknięcie) firmy (zakończenie jej bytu prawnego).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą celem postępowania upadłościowego jest również tzw. oddłużenie, czyli umorzenie niespłaconych w toku niniejszego postępowania zobowiązań.

Z kolei celem restrukturyzacji firmy (postępowania restrukturyzacyjnego) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, a więc zachowanie bytu prawnego firmy.

Restrukturyzacja może odbyć się poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Więcej na ten temat dowiesz się w tekście: „Restrukturyzacja jako alternatywa dla upadłości firmy w czasach kryzysu?”.

Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością firmy

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

W takim wypadku, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa restrukturyzacyjnego przed prawem upadłościowym, najpierw rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy wstrzymuje się bowiem w takiej sytuacji z rozpoznaniem wniosku o upadłość do cza­su pra­wo­moc­ne­go roz­strzy­gnię­cia wnio­sku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Zasady zbiegu upadłości z restrukturyzacją firmy

W przypadku jednoczesnego złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, należy również pamiętać o następujących zasadach:

1) wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika;

2) w przypadku, gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem;

3) jeżeli przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny;

4) jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd restrukturyzacyjny odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;

5) w przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania zasady, o których mowa w pkt 1 – 4, stosuje się odpowiednio.

Cel jednoczesnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację firmy

Warto zwrócić uwagę na subtelną, aczkolwiek niezwykle istotną różnicę zwalniającą osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego z odpowiedzialności za niezłożenie ich w terminie. 

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości do zwolnienia z odpowiedzialności, np. za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dochodzi w momencie jego zgłoszenia we właściwym czasie.

Z kolei w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego nie jest wystarczające złożenie wniosku o jego otwarcie we właściwym czasie, ale wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (we właściwym czasie).

Zanim dojdzie do rozpoznania wspomnianego wniosku (wydania postanowienia) może upłynąć kilka miesięcy od dnia jego złożenia w sądzie, co może wiązać się z tym, że nie doszło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego we właściwym czasie.

Co więcej, nie można wykluczyć, iż wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zostanie uwzględniony z uwagi np. na to, że jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Aby przeciwdziałać ww. sytuacjom, wskazane jest zatem złożenie do sądu obu wniosków jednocześnie.

Pomoc prawna dla niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców

Zastanawiasz się nad upadłością albo restrukturyzacją swojej firmy? Pomagam przedsiębiorcom, którzy znaleźli się trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak przejść przez te postępowania, w tym jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej obecnej sytuacji, zapraszam do kontaktu.  

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.