Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. – spłacona umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nieważna!

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił apelację pozwanego PKO BP S.A. od wyroku zasądzającego dochodzoną pozwem kwotę.

Umowa kredytu denominowanego – WŁASNY KĄT hipoteczny

W umowie kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny (Części Ogólnej, tzw. COU) – znajdowały się następujące klauzule niedozwolone:

W przypadku wypłaty kredytu albo transzy kredytu w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów” – § 4 ust. 2 COU;

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia kredytobiorcy z: 1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów; 3) rachunku technicznego – środki z rachunku będą pobierane w walucie kredytu w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub raty; wpłaty dokonywane na rachunek techniczny w walucie innej niż waluta kredytu, będą przeliczane na walutę kredytu przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla walut, obowiązujących w PKO BP SA według aktualnej Tabeli kursów” –  § 22 ust. 2 COU.

Rozstrzygnięcie sądu – przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy

W I Instancji Sąd Rejonowy w Jarocinie wydał wyrok, zgodnie z którym zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 65.941,96 złotych (słownie złotych polskich: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 96/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od niniejszej kwoty od dnia 19 września 2020 r. do dnia zapłaty.

Nadto, pozwany bank został obciążony kosztami procesu.

Apelację od ww. wyroku wniósł pozwany bank wyrokiem z dnia 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił apelację pozwanego PKO BP S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Warto zaznaczyć, iż przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy już spłaconej (przedterminowo), co w żadnym wypadku nie stanowiło przeszkody w dochodzeniu swoich roszczeń przez kredytobiorców.

Wyrok jest prawomocny, a zasądzone kwoty zostały zwrócone przez pozwany bank.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.