Szkoda całkowita a odszkodowanie za auto zastępcze z OC sprawcy szkody

W przypadku zniszczenia samochodu i wystąpienia tzw. szkody całkowitej osobie poszkodowanej przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu kosztów auta zastępczego z OC sprawcy szkody.

Prawo do najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody a szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Innymi słowy, w sytuacji, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu, mamy do czynienia z tzw. szkodą całkowitą.

W przypadku szkody całkowitej (tak samo szkody częściowej), prawo do najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody przysługuje zarówno osobom prywatnym, jak i prowadzącym działalność gospodarczą.

Dobowa stawka najmu a odszkodowanie z OC sprawcy szkody za auto zastępcze

Wynajmując auto zastępcze musimy pamiętać, że powinno ono być podobnej klasy do uszkodzonego pojazdu. Czynsz najmu za pojazd zastępczy powinien zatem zostać ustalony według stawki obowiązującej na danym rynku lokalnym.

W przypadku wynajęcia auta zastępczego wyższej klasy albo według zawyżonej dobowej stawki najmu, ubezpieczyciel z pewnością zaniży wysokość odszkodowania.

Na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy w przypadku szkody całkowitej?

W przypadku szkody całkowitej mamy prawo domagać się zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, licząc od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym możemy nabyć analogiczny pojazd.

Przyjmuje się, iż nabycie nowego pojazdu, w tym zagospodarowanie i sprzedaż wraku, powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty powiadomienia nas przez ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej i wypłacie z tego tytułu odszkodowania. Oczywiście, jeżeli poszkodowany kupi wcześniej samochód niż we wspomnianym terminie 7 dni, uzasadniony czas najmu auta zastępczego powinien zostać odpowiednio skrócony.

Powyższe potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 76/13, zgodnie z którą w przypadku szkody całkowitej czas najmu powinien obejmować okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu.

Nie jest zatem uzasadniona praktyka ubezpieczycieli, którzy odmawiają zwrotu kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody za okres po dniu wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia samochodu.

W przypadku najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej, ubezpieczyciel powinien zatem zwrócić poniesione przez poszkodowanego koszty obejmujące okres od dnia wynajęcia pojazdu zastępczego do dnia, w którym poszkodowany mógł nabyć analogiczny pojazd, przyjmując, iż wynosi on 7 dni od daty powiadomienia osoby poszkodowanej przez ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej i wypłacie z tego tytułu odszkodowania.

Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowania za auto zastępcze z OC sprawcy szkody

Spory o zwrot kosztów najmu auta zastępczego zdarzają się bardzo często. Pomagam nie tylko poszkodowanym bezpośrednio w wypadkach samochodowych, ale także warsztatom naprawczym, które oferują bezgotówkowy wynajem pojazdu zastępczego z OC sprawcy szkody (w ramach cesji wierzytelności).

Pamiętaj, że na dochodzenie roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi masz 3 lata od dnia wypadku. Praktyką ubezpieczycieli jest bezzasadna odmowa wypłaty odszkodowania bądź jego znaczące obniżenie, dlatego warto zweryfikować działania ubezpieczyciela.

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo sporządzić pozew o zwrot kosztów najmu auta zastępczego albo na jak długo przysługuje Ci auto zastępcze, zapraszam do kontaktu! Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, w szczególności w sprawach dotyczących aut zastępczych z OC sprawcy szkody.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.