Odszkodowanie z OC sprawcy szkody a szkoda całkowita

W niniejszym artykule dowiesz się, kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą oraz w jakiej wysokości ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w przypadku zniszczenia samochodu.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. akt III CZP 76/05. Oznacza to, że niedopuszczalna jest praktyka ubezpieczycieli, którzy kwalifikują dany wypadek jako szkodę całkowitą w sytuacji, gdy wysokość kosztów naprawy wynosi np. 70 % czy 80 % wartości auta w dniu szkody.

Z kolei w przypadku, w którym koszt naprawy nie przekracza 100 % wartości z dnia szkody, mamy do czynienia z tzw. szkodą częściową. W takim wypadku odszkodowanie obejmuje zwrot poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, o czym dowiesz się więcej w tekście: „Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu w przypadku szkody częściowej”.

Likwidacja szkody całkowitej z OC sprawcy szkody a wysokość odszkodowania

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie za całkowite zniszczenie samochodu powinno opiewać na różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Jest to tzw. metoda dyferencyjna ustalenia odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC, którą obrazuje następujący przykład:

W dniu wypadku wartość samochodu wynosiła 50 tys. zł. Po kolizji wartość samochodu (wraku) to 20 tys. zł. Ubezpieczyciel powinien zatem wypłacić 30 tys. zł. odszkodowania.

Jeżeli zakład ubezpieczeń zakwalifikuje szkodę jako całkowitą, należy bardzo uważać, w jaki sposób oraz na jaką kwotę ubezpieczyciel ustalił wartość pojazdu przed uszkodzeniem oraz wartość pozostałości, czyli wraku, albowiem te dwa czynniki wpływają na wysokość odszkodowania.

Czego można żądać z OC sprawcy szkody w przypadku szkody całkowitej?

Warto pamiętać, że oprócz wspomnianego odszkodowania, osoba poszkodowana – w przypadku szkody całkowitej – może domagać się z OC sprawcy szkody między innymi:

1) zwrotu kosztów odholowania zniszczonego samochodu z miejsca zdarzenia;

2) zwrotu kosztów parkowania zniszczonego samochodu;

3) zwrotu kosztów najmu auta zastępczego;

4) zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie.

O tym, czego możemy domagać się od zakładu ubezpieczeń pisałem w artykule: „Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – czyli czego można żądać z OC sprawcy szkody?”.

Na co zwrócić uwagę w przypadku ustalania odszkodowania z OC sprawcy szkody?

Dla ubezpieczyciela często korzystniejsze jest zakwalifikowanie szkody jako całkowitej niż pokrywanie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Z tego też względu zaniżana jest wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, która jest niezwykle istotna dla:

1) ustalenia, z jaką szkodą mamy do czynienia (częściową bądź całkowitą) oraz;

2) ustalenia wysokości odszkodowania w ramach OC sprawcy szkody.  

Jeżeli zakład ubezpieczeń zakwalifikuje szkodę jako całkowitą i mamy wątpliwości, czy zrobił to w sposób prawidłowy, zawsze możemy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, która nie ma ostatecznego charakteru.

Warto w takim wypadku udać się do rzeczoznawcy samochodowego, który prawdopodobnie ustali wyższą wartość pojazdu sprzed dnia szkody i następnie posłużyć się taką opinią w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym. Oczywiście, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, koszty sporządzenia takiej ekspertyzy powinny zostać zwrócone w całości

Druga kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, to ustalona przez ubezpieczyciela wartość wraku. Wielokrotnie okazuje się, że zbycie pozostałości po cenie zaproponowanej przez ubezpieczyciela jest niemożliwe.

Jeżeli podjęliśmy – bezskutecznie – próbę zbycia wraku za kwotę ustaloną przez zakład ubezpieczeń, możemy, powołując się na dowody w postaci np. ogłoszenia w portalu internetowym, że nie było możliwe zbycie wraku za ustaloną przez ubezpieczyciela kwotę, ale niższą oraz domagać się wyższego odszkodowania (różnicy między wyceną wraku a faktycznie uzyskaną kwotą w wyniku jego sprzedaży).

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy szkody w przypadku szkody całkowitej?

Decyzje ubezpieczycieli bardzo często wydawane są z pokrzywdzeniem praw poszkodowanych, przez co istnieje duża szansa na uzyskanie wyższego odszkodowania.

W takim wypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych. Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w toku postępowań likwidacyjnych oraz przed sądami powszechnymi.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.