Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu w przypadku szkody częściowej

W niniejszym artkule dowiesz się, kiedy mamy do czynienia ze szkodą częściową oraz w jakiej wysokości ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty naprawy uszkodzonego samochodu.

Co to jest szkoda częściowa?

Ze szkodą częściową mamy do czynienia w sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego samochodu jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. W tym celu należy wycenić jej koszy i następnie porównać z wartością samochodu z dnia szkody.

Jeżeli koszt naprawy samochodu będzie przekraczać 100 % jego wartości z dnia szkody, to będziemy mieć do czynienia z tzw. szkodą całkowitą.

Warto pamiętać, iż na potrzeby ubezpieczenia autocasco (AC) definicja szkody częściowej (tak samo całkowitej) może być inna. Kwestie te każdorazowo regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Likwidacja szkody częściowej z OC sprawcy szkody

W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu. Zgodnie bowiem z tzw. zasadą pełnego odszkodowania, ubezpieczyciel powinien dokonać zwrotu wszystkich kosztów (wydatków), jakie ponieśliśmy w związku z wypadkiem.

Wspomniana zasada znajduje swój wyraz w treści art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym  naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Odszkodowanie za szkodę częściową z OC sprawcy szkody

W przypadku szkody częściowej osoba poszkodowana może domagać się z OC sprawcy szkody, a więc także od zakładu ubezpieczeń, zwrotu wszystkich kosztów, dzięki którym możliwe będzie przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku.

Oznacza to, że ubezpieczyciel ustalając wysokość należnego odszkodowania w przypadku szkody częściowej powinien:

1) pokryć wszystkie koszty naprawy uszkodzonego samochodu;

2) wycenić szkodę w oparciu o części oryginalne, a nie tzw. zamienniki (części zamienne);

3) prawidłowo określić rozmiar szkody i wypłacić odszkodowanie, które umożliwi wykonanie napraw przywracających stan samochodu sprzed wypadku.

Czego można żądać z OC sprawcy szkody w przypadku szkody częściowej?

W przypadku uszkodzenia samochodu, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł poszkodowany. Odszkodowanie nie jest bowiem jedynym świadczeniem, jakiego można domagać się z OC sprawcy szkody.

Oprócz odszkodowania (zwrotu kosztów naprawy) za uszkodzenie samochodu, osoba poszkodowana może domagać się z OC sprawcy szkody między innymi:

1) zwrotu kosztów odholowania uszkodzonego samochodu z miejsca zdarzenia;

2) odpowiedniej sumy pieniężnej z tytułu utraty wartości handlowej samochodu;

3) zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego samochodu;

4) zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy

Oczywiście poszkodowany może żądać także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie, zwrotu kosztów leczenia czy utraconych zarobków w wyniku wypadku.

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu z OC sprawcy szkody”.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie z OC sprawcy szkody?

Powszechnie przyjętą praktyką jest zaniżanie przez zakłady ubezpieczeń odszkodowania z OC sprawcy szkody. Warto pamiętać, że jeśli przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa poniesionych przez nas wydatków (kosztów naprawy uszkodzonego samochodu), możemy nie tylko odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, ale również wnieść pozew do sądu o zapłatę odszkodowania.

Doświadczenie pokazuje, że decyzje ubezpieczycieli bardzo często są niezgodne z prawem, albowiem nie uwzględniają wszystkich kosztów naprawy bądź bezpodstawnie nie przyznają, np. odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej samochodu.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie albo chciałbyś zweryfikować działania ubezpieczyciela lub przygotować pozew do sądu, możesz skontaktować się ze mną i przesłać dokumenty do analizy.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.