Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu z OC sprawcy szkody

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, poszkodowany może żądać nie tylko zwrotu kosztów naprawy czy holowania z OC sprawcy szkody, ale także odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu.

Zasada pełnego odszkodowania a odszkodowanie z OC sprawcy szkody

Polskie prawo przewiduje tzw. zasadę pełnego odszkodowania, czyli pełnego wyrównania uszczerbku majątkowego w odniesieniu do wszelkich szkód, jakie poniósł poszkodowany.

W przypadku szkody częściowej, a więc takiej, gdzie uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a więc koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody, ubezpieczyciel jest zobowiązanydo zwrotu wszystkich kosztów, których celem jest przywrócenie auta do stanu sprzed wypadku.

Oznacza to, że ubezpieczyciel ustalając wysokość należnego Ci odszkodowania nie jest uprawniony do  wyceny szkody w oparciu o tzw. zamienniki (części zamienne), ale części oryginalne. W kosztorysach zakłady ubezpieczeń bardzo często zaniżają wysokość odszkodowania, biorąc właśnie pod uwagę najtańsze części zamienne, co jest niedopuszczalne.

Z kolei szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. W takim wypadku odszkodowanie za całkowite zniszczenie samochodu powinno opiewać na różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu.

W przypadku szkody całkowitej należy zatem uważać, w jaki sposób oraz na jaką kwotę ubezpieczyciel ustalił wartość pojazdu przed uszkodzeniem oraz wartość pozostałości, czyli wraku.  

Warto jeszcze dodać, że ubezpieczyciel nie jest uprawniony do zaniżania bądź odmowy wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy nie przedstawiliśmy faktur VAT potwierdzających koszty naprawy.

Utrata wartości handlowej pojazdu

Odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, jakiego można domagać się z OC sprawcy szkody. W uchwale z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01 Sąd Najwyższy przesądził, że: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Oznacza to, że w przypadku tzw. szkody częściowej możemy wystąpić z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej auta. Roszczenie to ma za zadanie zrekompensować stratę związaną z faktem, że pojazd bezkolizyjny zawsze będzie przedstawiał wyższą wartość aniżeli pojazd pokolizyjny.

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z OC sprawcy szkody

Zasadą jest, że odholowanie samochodu z miejsca wypadku jest konieczne, gdy jego stan techniczny nie pozwala na dalszą jazdę, zaś pozostawienie go na drodze jest niemożliwe zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i z uwagi na możliwość kradzieży.

W takim wypadku osobie poszkodowanej przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów holowania pojazdu do warsztatu (miejsca zamieszkania).

Korzystając z usług podmiotu zajmującego się profesjonalnie odholowywaniem pojazdów należy pamiętać, że jeżeli wynagrodzenie za holowanie przekracza typową (standardową) cenę na danym lokalnym rynku za tego typu usługi, to ubezpieczyciel może być uprawniony do odmowy pokrycia całości poniesionych przez nas kosztów holowania.

Zwrot kosztów parkowania pojazdu z OC sprawcy szkody

Przy szkodzie całkowitej konieczne jest zagospodarowanie zniszczonego samochodu. Jeżeli osoba poszkodowana nie posiada własnego miejsca postojowego czy garażu, będzie ona zmuszona do przechowania pojazdu na płatnym parkingu.

W takim wypadku poszkodowanemu należy się odszkodowanie za koszty parkingu od momentu zgłoszenia szkody aż do momentu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciel (chwili, kiedy sprzedaż wraku była możliwa).

Żądania zwrotu kosztów parkowania pojazdu nie można wykluczyć także przy szkodzie częściowej. Dzieję się tak w sytuacji, gdy przedłuża się czas oczekiwania na naprawę, a warsztat naprawczy nie jest w stanie zapewnić nieodpłatnego przechowania pojazdu przed naprawą.

Zwrot kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody

Poszkodowanym oprócz odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu przysługuje prawo do zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, w przypadku:

1) szkody częściowej – za cały rzeczywisty okres naprawy, tj. od dnia uszkodzenia pojazdu do dnia, w którym możemy odebrać naprawiony pojazd;

2) szkody całkowitej – od dnia zniszczenia pojazdu do dnia wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania, z uwzględnieniem zwyczajowego terminu 7 dni na zagospodarowanie i sprzedaż wraku.

Więcej o najmie auta zastępczego pisałem w artykułach: „Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC?”.

Pomoc radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych

Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w walce z ubezpieczycielem uzyskać, należne im odszkodowanie. Jeżeli nie wiesz, czy masz rację w sporze z ubezpieczycielem, zwróć się do mnie. Przedstawię Ci możliwe rozwiązania oraz szansę na sukces w sprawie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.