Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Wypłata odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu

W ramach OC sprawcy szkody ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, a także odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu.

Wynika to z treści art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sprawca szkody (ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z OC) zobowiązany jest do pełnej rekompensaty poniesionej szkody. Kwota wypłacanego odszkodowania powinna zatem uwzględniać nie tylko koszty naprawy samochodu, ale również utraconą wartość handlową (rynkową) pojazdu.

Więcej o tym, czego osoba poszkodowana może domagać się z OC sprawy szkody, dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – czyli czego można żądać z OC sprawcy szkody?”.

Szkoda częściowa a utracona wartość handlowa pojazdu

Odszkodowanie z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu dotyczy tylko i wyłącznie wystąpienia tzw. szkody częściowej, a więc  sytuacji, kiedy naprawa pojazdu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona.

W przypadku z kolei tzw. szkody całkowitej zniszczony samochód nie jest w ogóle naprawiany, więc nie powstaje roszczenie z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu. Roszczenie to ma bowiem za zadanie zrekompensować stratę związaną z faktem, że pojazd bezkolizyjny zawsze będzie przedstawiał wyższą wartość aniżeli pojazd pokolizyjny.

Wysokość odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu

Ustalając wysokość odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu należy wziąć pod uwagę takie okoliczności jak: wartość rynkowa auta przed wypadkiem, okres eksploatacji, stan techniczny, zakres uszkodzeń oraz koszt naprawy samochodu.

Należy pamiętać o tym, że ubytek wartości pojazdu maleje proporcjonalnie do jego wieku, dlatego im starszy pojazd tym mniejsza szansa na uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu. Co do zasady roszczenie to przyznawane jest właścicielom nowszych aut, w dobrym stanie technicznym, które nigdy wcześniej nie brały udziału w kolizji. Np. w przypadku samochodów osobowych ubytek wartości handlowej szacuje się dla samochodów o okresie eksploatacji do 6 lat.

Wysokość odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu można udowodnić przedstawiając ubezpieczycielowi oferty sprzedaży samochodów bezwypadkowych oraz powypadkowych.

Samodzielną kalkulację można przeprowadzić także na podstawie: „Instrukcji określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009zatwierdzonej w dniu 12 lutego 2009 r. uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT i w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT/SRTSiRD.

Bardzo często dokładne wyliczenie wysokości niniejszego odszkodowania będzie wymagało jednak skorzystania z pomocy niezależnego rzeczoznawcy. Jakkolwiek przeprowadzenie takiej wyceny wiąże się z określonymi wydatkami, to pozwoli ona na skonkretyzowanie naszego roszczenia – zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowania sądowego.

Co więcej, z polisy OC sprawcy szkoda można żądać zwrotu wydatków poniesionych na sporządzenie takiej wyceny, o czym pisałem w tekście: „Zwrot kosztów sporządzenia ekspertyzy z OC sprawcy szkody”.

Pomoc radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych

Pomimo obowiązującej zasady pełnego odszkodowania oraz uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01, bardzo często kalkulacje zakładów ubezpieczeniowych nie uwzględniają utraconej wartości rynkowej pojazdu, przez co konieczne jest sporządzenie pozwu o odszkodowanie i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Oferuję pomoc prawną osobom poszkodowanym w walce z zakładami ubezpieczeń. Jeśli chcesz wiedzieć, czego możesz się domagać z OC sprawcy szkody, napisz do mnie, a wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości oraz pomogę Ci uzyskać należne odszkodowanie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.