Zwrot kosztów sporządzenia ekspertyzy z OC sprawcy szkody

W przypadku skorzystania w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie OC) z usług eksperckich celem ustalenia wysokości należnego odszkodowania, osobie poszkodowanej przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu poniesionych kosztów sporządzenia takiej ekspertyzy.

Zasada pełnego odszkodowania a odszkodowanie z OC sprawcy szkody

Polskie prawo przewiduje tzw. zasadę pełnego odszkodowania, czyli pełnego wyrównania uszczerbku majątkowego w odniesieniu do wszelkich szkód, jakie poniósł poszkodowany. Zasada powyższa znajduje swój wyraz w treści art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody obejmuje obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, które pozostają w tzw.  adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z wyrządzoną szkodą, w tym zwrotu kosztów:

1) leczenia i rekonwalescencji;

2) dojazdów do placówek medycznych;

3) zakupu lekarstw oraz specjalistycznego sprzętu medycznego;

4) naprawy uszkodzonego samochodu;

5) najmu auta zastępczego.

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – czyli czego można żądać z OC sprawcy szkody?”.

Koszt opinii rzeczoznawcy a odszkodowanie z OC sprawcy szkody

Także koszty sporządzenia przez rzeczoznawcę opinii, z której wynikać będzie rzeczywista wysokość kosztów naprawy uszkodzonego samochodu – w przypadku szkody częściowej bądź ustalająca np. prawidłową wartość pojazdu w dniu szkody – w przypadku szkody całkowitej, pozostają w opisanym wcześniej adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym.

Gdyby nie wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia bądź zniszczenia samochodu, osoba poszkodowana nie musiałaby korzystać z usług rzeczoznawcy celem ustalenia wysokości należnego odszkodowania.

Co do zasady, osoba poszkodowana nie posiada niezbędnej wiedzy oraz wykształcenia, które umożliwiłyby jej dokonanie wyceny kosztów naprawy uszkodzonego samochodu. W związku z tym skorzystanie z usług specjalisty jest niezbędne do ustalenia rzeczywistej wysokości, np. kosztów naprawy i następnie wystąpienia do ubezpieczyciela z żądaniem ich zwrotu.

Potwierdził to zresztą Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 maja 2004 r., sygn. akt III CZP 24/04, zgodnie z którą: „Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do  okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego”.

Jeżeli ubezpieczyciel zaniżył bądź odmówił wypłaty należnego Ci odszkodowania z OC sprawcy szkody, zwróć się do mnie. Powiem Ci, co w takiej sytuacji możesz zrobić oraz jak dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. 

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.