Wygrana z mBank S.A. – umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2005 r. z bankiem BRE Bank S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF

W umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujące niedozwolone zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, a także tzw. klauzula zmiennego oprocentowania:

mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu/ transzy kredytu” – § 7 ust. 1 Umowy;

1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy ustalona jest w wysokości określonej w § 1 ust. 8. 2. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” – § 11 ust. 1 – 2 Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 12 ust. 5 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy i teoria dwóch kondykcji

W pierwszej kolejności zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy oraz zasądził zwrot dochodzonych kwot. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był fakt podpisania między stronami tzw. Aneksu antyspreadowego i rozpoczęcie przez kredytobiorców spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.