Wygrana z mBank S.A. – spłacona umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowany kursem CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem BRE Bank S.A., przedterminowo spłaconej przez kredytobiorcę.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowany kursem CHF – klauzule abuzywne

W umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujące niedozwolone zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF:

3. Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia ——————— według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ——————– CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie– § 1 ust. 3 – 3A Umowy;

mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF
z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu
” – § 7 ust. 1 Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 11 ust. 4 Umowy.

Rozstrzygnięcie sądu I Instancji – przesłankowa nieważność umowy

 Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2021 r., kredytobiorca w ramach sporu sądowego domagał się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Kredytobiorca w niniejszym postępowaniu domagał się wyłącznie zasądzenia tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był fakt podpisania między stronami tzw. Aneksu antyspreadowego i rozpoczęcie przez kredytobiorców spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.