Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawarta z PTF Bank S.A. nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2005 r. z bankiem PTF Bank S.A.

Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie

W umowie kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie znajdowały się między innymi następujące niedozwolone zapisy:

(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy” – § 2 ust. 1 Umowy;

Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków§ 3 ust. 2 Umowy;

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy” – § 5 ust. 3 Umowy;

Raty kredytu wraz z należnymi odsetkami płatne są w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF” – § 5 ust. 4 Umowy;

Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku” – § 5 ust. 5 zd. 2 Umowy.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy oraz zwrot nadpłaty

W pierwszej kolejności w I Instancji Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok, zgodnie z którym:

– oddalił powództwo główne (o ustalenie nieważności oraz zwrot nadpłaconej kwoty);

– ustalił, że poszczególnego klauzule indeksacyjne nie wiążą kredytobiorców oraz zasądził z tego tytułu stosowną nadpłatę (tzw. „odfrankowienie”);  

– zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Apelację od ww. wyroku wnieśli kredytobiorcy oraz pozwany bank

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

– zmienił zaskarżony wyrok Sądu I Instancji, w ten sposób, iż ustalił nieważność umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców od pozwanego banku żądaną kwotę (stanowiącą tzw. nadwyżkę ponad udostępniony kapitał);

– oddalił apelację pozwanego banku;

– obciążył pozwany bank kosztami postępowania apelacyjnego.

Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom rozliczenie nieważnej umowy oraz wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.