Wygrana z Raiffeisen – spłacona umowa kredytu mieszkaniowego zawarta z RAIFFEISEN Bank Spółka Akcyjna nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy z 2006 r. zawartej z RAIFFEISEN Bank Spółka Akcyjna, przedterminowo spłaconej przez kredytobiorcę.

Umowa kredytu mieszkaniowego zawarta z RAIFFEISEN Bank Spółka Akcyjna

W umowie kredytu mieszkaniowego zawartej z RAIFFEISEN Bank Spółka Akcyjna znajdowały się m. in. następujące niedozwolone zapisy:

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota Kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska Spółka Akcyjna” – § 2 ust. 1 Umowy;

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej: 1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska S.A. (…)”§ 10 ust. 4 pkt 1 Umowy.

Umowa zawierała także niedozwolony mechanizm dot. tzw. klauzuli zmiennego oprocentowania.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2010 r., kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy w postaci tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał (po uprzednim dokonaniu potrącenia wzajemnych wierzytelności stron).

Powództwo oddalone zostało w części odsetkowej, tj. do dnia pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności umowy.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.