Wygrana z Santander Consumer Bank – umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2007 r. z bankiem Santander Consumer Bank.

Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie

W umowie kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie zawartej z bankiem Santander Consumer Bank – znajdowały się następujący niedozwolone zapisy:

(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy” – § 2 ust. 1 Umowy;

Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków§ 3 ust. 2 Umowy.

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy” – § 5 ust. 3 Umowy;

Raty kredytu wraz z należnymi odsetkami płatne są w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF” – § 5 ust. 4 Umowy;

Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku” – § 5 ust. 5 zd. 2 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy

Zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcy – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.