Wygrana z mBank S.A. – spłacona umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem BRE Bank S.A., przedterminowo spłaconej przez kredytobiorcę.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF

W umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujący zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, , mają następującą treść:

3. Waluta waloryzacji Kredytu” – § 1 ust. 3 Umowy;

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia ————— według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ———————— CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie– § 1 ust. 3A Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty
z godziny 14:50
” – § 10 ust. 4 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – zasądzenie spłaconych kwot w PLN oraz CHF – teoria dwóch kondykcji

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2014 r., kredytobiorca w ramach sporu sądowego domagał się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe, składki na poczet ubezpieczeń czy prowizję.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był fakt podpisania między stronami tzw. Aneksu antyspreadowego i rozpoczęcie przez kredytobiorców spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF.

Zasądzone kwoty dotyczą kwot spłacanych od 2008 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.