Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niewielkie koszty, jakie wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej sprawiają, że jest ona szansą dla praktycznie wszystkich zadłużonych na wyjście z długów i nowy start.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wnosząc do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Jest to niewielka cena za oddłużenie osób, które borykają się z długami. Dla porównania, ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, w tym przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości aż 1.000 zł oraz zaliczki na wydatki w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, której wysokość obecnie (2019 r.) wynosi 4.821,80 zł.

Koszty uzyskania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być poprzedzone nie tylko analizą posiadanej dokumentacji, w szczególności umów zawartych z wierzycielami, ale jej skompletowaniem. Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musimy bowiem załączyć dokumentację, z której wynikają nasze długi, np. w postaci zaświadczenia z urzędu skarbowego o zaleganiu z podatkami.

Nierzadko jednak zdarza się, że osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką, posiada tylko część dokumentów. W takim przypadku konieczne jest zwrócenie się do wierzycieli, np. banku o przesłanie zawartej umowy kredytu bądź pożyczki.

Cześć z wierzycieli za przesłanie kopii zawartej umowy czy podanie stanu zadłużenia żąda stosownej opłaty. Przygotowując się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy zatem liczyć się z dodatkowymi wydatkami związanymi z kompletowaniem dokumentacji, które w zależności od liczby wierzycieli mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Koszty prowadzenia postępowania upadłościowego  

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wyznaczony przez sąd upadłościowy syndyk ustala skład i wartość majątku oraz dochodów upadłego, a także jego wierzycieli, sporządza listę wierzytelności i następnie sprzedaje majątek upadłego dłużnika i dzieli uzyskane środki między wierzycieli.

Podjęcie ww. czynności wiąże się z określonymi wydatkami, których wysokość będzie uzależniona od wielkości majątku upadłego czy rodzaju posiadanych składników. Sprzedaż np. nieruchomości jest o wiele bardziej skomplikowana i czasochłonna aniżeli samochodu.

Jakkolwiek upadły będzie zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, to nie musi on dysponować niezbędnymi środkami na ich uiszczenia, albowiem zasadą jest, iż są one rozkładane na odpowiednie raty w ramach tzw. planu spłaty wierzycieli.

Może jednak zdarzyć się tak, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na uiszczenie kosztów postępowania upadłościowego albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie. W takim przypadku koszty te pokrywa Skarb Państwa.

W niektórych zatem przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia zaledwie opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Więcej na ten temat pisałem w artykule: „Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a brak majątku dłużnika”.

Koszty pomocy prawnej prawnika przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Z uwagi na złożoną oraz czasochłonną procedurę ogłoszenia upadłości, wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnika, który zajmuje się upadłościami konsumenckimi.

Wynagrodzenie za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, jej szczegółową analizę, udzielenie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, w tym opracowanie strategii postępowania, ustalenie spisu wierzycieli czy wreszcie przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości, jest każdorazowo ustalane w sposób indywidualny, aczkolwiek zaczyna się ono od kilkuset złotych.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości dokumentów do przeanalizowania, liczby wierzycieli oraz innych, szczególnych okoliczności, które mają wpływ na ewentualne ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pomoc radcy prawnego przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej

Jeśli szukasz skutecznej pomocy na uwolnienie się od długów i ułożenie sobie życia na nowo, zapraszam do skorzystania z mojej oferty kompleksowej pomocy prawnej przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.