Jak zmienić siedzibę lub adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W artykule dowiesz się, jak w sposób sprawny oraz prawidłowy dokonać zmiany siedziby lub adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrować taką zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to miejscowość, w której zarejestrowana jest spółka i znajduje się jej organ zarządzający (zarząd). Przykładowy zapis w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opisujący jej siedzibę to: „Siedzibą Spółki jest Poznań”.

Wskazanie siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z tzw. obligatoryjnych elementów umowy tejże spółki i tym samym koniecznym do jej zarejestrowania w KRS.

Z uwagi na to, że siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określana umową, to jej modyfikacja wymaga zmiany umowy spółki. Zmianę tę dokonuje się w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to nic innego jak zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zmiany siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest sporządzenie tekstu jednolitego umowy spółki uwzględniającego dokonaną zmianę. Tekst ten podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu. Wystarczająca jest zwykła forma pisemna.

Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nic innego jak konkretyzacja siedziby spółki, a więc wskazanie dokładnego adresu (ulica, miejscowość wraz z kodem pocztowym),  pod którym znajduje się siedziba spółki.

Adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie opisuje się w umowie spółki (jest to niepraktyczne), a jedynie podaje na etapie rejestracji spółki w KRS. Jeżeli jednak wpiszemy adres w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to do jego zmiany zastosowanie znajdą opisane powyżej zasady (konieczność dokonania zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego).

O adresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje co do zasady zarząd. Zmiana adresu wymaga uchwały Zarządu, która przybiera zwykłą formę pisemną.

Warto pamiętać, że co do zasady zmiana adresu jest niezależna od zmiany siedziby, np. zmiana adresu z ulicy x na ulicę y. Jeżeli jednak dokonujemy zmiany siedziby (siedzibą spółki będzie inna miejscowość), to dodatkowo musimy dokonać zmiany adresu – zastosowanie znajdują opisane w tym artykule zasady (zmiana siedziby w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, a zmiana adresu w formie uchwały Zarządu).

Zgłoszenie zmiany siedziby lub adresu do KRS – system PRS

Zmiana siedziby lub adresu wymaga zgłoszenia do KRS. Zmianę taką powinniśmy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania w/w zmiany.

Zmianę zgłasza się elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Aby dokonać zmiany (zgłosić ją do KRS) konieczne jest posiadanie konta w PRS oraz profilu zaufanego, aby móc podpisać wniosek do KRS. Wniosek tworzy się i uzupełnia w kreatorze e-formularzy KRS (Wnioski o zmianę).

Do wniosku o zmianę w PRS załącza się skany podpisanych dokumentów. Jeżeli dokument został sporządzony w formie aktu notarialnego (vide: uchwała Zgromadzenia Wspólników), to nie załączamy tego dokumentu w PRS, a jedynie powołujemy się na numer aktu notarialnego w CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych).

Wniosek o zmianę danych w KRS podlega opłacie w wysokości 350 zł, z czego 250 zł to opłata sądowa, a 100 złto opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Praktycznym rozwiązaniem jest dokonanie opłaty na konto sądu poza systemem PRS i załączenie do wniosku o zmianę dowodu uiszczenia tejże opłaty.

Jeśli wniosek do KRS jest składany przez pełnomocnika, oprócz pełnomocnictwa należy dodatkowo załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgłoszenie zmiany adresu lub siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez portal S24

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały założone przez Internet, zmianę zarówno adresu, jak i siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można zgłosić za pośrednictwem portalu S24.

Pomoc prawna dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana adresu lub siedziby

Jeżeli zastanawiasz się, jak prawidłowo przejść przez proces zmiany adresu lub siedziby w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci przejść przez cały proces, w tym przygotuję niezbędne dokumenty oraz wniosek do KRS o zmianę wpisu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.