Opóźniony lot – wina biura podróży?

Czy za opóźniony wylot należy się rekompensata? Kto ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot -przewoźnik czy biuro podróży? Czy biuro podróży może zmienić godzinę odlotu?

Odpowiedzialność biura podróży za opóźniony lot

Zasadą jest, iż odpowiedzialność za opóźniony lub odwołany lot ponosi przewoźnik. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, w których odpowiedzialność poniesie biuro podróży, np. w przypadku błędnej rezerwacji samolotu przez biuro czy zmiany warunków podróżowania.

Warto również pamiętać, iż biuro podróży odpowiada za powierzony w trakcie lotu bagaż.

Zmiana godziny lotu – czyja to wina?

Odpowiedzialność biura podróży dotyczy także sytuacji, w której dojdzie do zmiany godziny odlotu. W wyniku takich zmian dochodzi często do znacznego skrócenia urlopu, co uprawnia nas do żądania odpowiedniego odszkodowania.

Przy obliczaniu należnego nam odszkodowania pomocna może się okazać tzw. tabela frankfurcka, zgodnie z którą w przypadku przesunięcia odlotu o ponad 4 godziny przysługuje nam odszkodowanie od biura podróży w wysokości 5 procent kwoty odpowiadającej jednemu dniowi pobytu, za każdą kolejną godzinę opóźnienia.

Biuro podróży odpowiada także za niepoinformowanie nas o zmianie godziny odlotu. Jeśli w wyniku nieprzekazania takiej informacji przez biuro spóźniliśmy sią na dany lot, możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów zakupu dodatkowych biletów lotniczych.

Warto również zaznaczyć, iż zmiana godziny wylotu może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu od biura podróży wszystkich dotychczas wpłaconych pieniędzy.

Odpowiedzialność przewoźnika za lot niezgodny z rozkładem

W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Powyższe rozporządzenie określa zasady odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotów.

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przepisy rozporządzenia gwarantują tzw. odszkodowanie ryczałtowe, którego wysokość waha się od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Warto pamiętać, iż rekompensata za odwołany lub opóźniony lot zawsze przyznawane jest pasażerowi, którego imię i nazwisko widnieje na bilecie, a nie organizatorowi turystyki, który wykupił w ramach wycieczki bilet lotniczy. Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot przysługuje zatem także w przypadku, gdy bilet lotniczy został zakupiony za pośrednictwem biura podróży.

Jeśli zastanawiasz się, jak dochodzić odszkodowania od biura podróży w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.