Wygrana z Santander Bank Polska – trzy spłacone umowy o kredyt EKSTRALOKUM zawarte z Kredyt Bank nieważne!

Przedmiotowa sprawa dotyczy trzech spłaconych już umów kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartych w 2007r. oraz 2008r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna.

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM 

W każdej z umów kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartych z Kredyt Bank Spółka Akcyjna – znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

„Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu” – § 2 ust. 2 Umowy;

Każda transza kredytu wykorzystywana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy” – § 4 ust. 1a Umowy;

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu” – § 9 ust. 2 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umów – nieważność umowy kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowach mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowach klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – zasądzenie spłaconych kwot w CHF

Z uwagi na to, że wszystkie trzy umowy zostały już spłacone, kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był fakt podpisania między stronami tzw. Aneksu antyspreadowego i rozpoczęcie przez kredytobiorców spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF.

Wyrok jest nieprawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.