Zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy szkody a przedawnienie roszczeń

W niniejszym artykule dowiesz się, w jakim terminie przedawniają się Twoje roszczenia do zakładu ubezpieczeń przy umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz w jakim czasie można ich skutecznie dochodzić przed sądem.

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z OC sprawcy szkody

Osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń nie tylko od sprawcy szkody, ale również od ubezpieczyciela, w ramach tzw. odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

W wyniku zdarzenia, np. wypadku samochodowego, poszkodowany może żądać odpowiedniej sumy z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu czy też zwrotu kosztów leczenia i rekonwalescencji.

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – czyli czego można żądać z OC sprawcy szkody?”.

Co to jest przedawnienie roszczeń?

Zanim pozwiemy ubezpieczyciela o zapłatę, np. zadośćuczynienia pieniężnego, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest instytucja przedawnienia oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się upływ terminu przedawnienia.

Przedawnienie to nic innego jak możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego w przepisach prawa terminu. Innymi słowy, przedawnienie jest to termin, po upływie którego nie możemy skutecznie domagać się zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego czy odszkodowania.

W przypadku upływu terminu przedawnienia, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, np. ubezpieczyciel będzie uprawniony do odmowy zapłaty odszkodowania – z uwagi właśnie na upływ terminu przedawnienia.

W jakich terminach przedawniają się roszczenia do zakładu ubezpieczeń?

Zasadą jest, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają z upływem lat trzech. W przypadku jednak roszczeń poszkodowanego wobec zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, stosuje się następujące zasady określone w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem).

Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, a więc np. za wypadek drogowy, przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Tytułem przykładu: „Do zdarzenia doszło w 2014 r. Jako osoba poszkodowana o sprawcy szkody dowiedzieliśmy się dopiero w 2019 r., a więc przed upływem 10-letniego terminu przedawnienia. Nasze roszczenie przedawni się z końcem 2022 r.”.

Ponadto, przy przedawnieniu roszczeń z umowy ubezpieczenia OC, należy pamiętać o następujących terminach:

1) jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni – czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą lub występku – czynu zabronionego zagrożonego grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;

2) w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;

3) przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia o zapłatę, np. odszkodowania lub zgłoszenia zdarzenia (np. wypadku drogowego) objętego ubezpieczeniem, przerywa bieg przedawnienia roszczeń.

W omawianej sytuacji, bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.  

Bieg terminu przedawnienia można przerwać także:

1) wnosząc do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;

2) wnosząc pozew do sądu;

3) składając wniosek do Rzecznika Finansowego.

Jeśli uległeś wypadkowi i zastanawiasz się, czy doszło do przedawnienia Twojego roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi, zwróć się do mnie. Wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości oraz powiem Ci, czego możesz się domagać od zakładu ubezpieczeń.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.