Nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej

Dnia 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy prawo upadłościowe, zgodnie z którą łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką. Sprawdź, w jaki sposób możesz zostać oddłużony i jak zyskać szansę na nowe życie, wolne od długów.

Dotychczasowe przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Do dnia 24 marca 2020 r. składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd w pierwszej kolejności badał niewypłacalność dłużnika oraz tzw. moralność płatniczą dłużnika.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dzieliło się na przesłanki pozytywne, których wystąpienie było warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej (niewypłacalność) oraz przesłanki negatywne, do których zaliczało się przede wszystkim przyczynienie się do powstania lub zwiększenia niewypłacalności. Wystąpienie tej przesłanki uniemożliwiało ogłoszenie upadłości konsumenckiej i następnie oddłużenie.

Kolejne przesłanki negatywne mogły, ale nie musiały, skutkować oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, np. uchylenie, w okresie 10 lat przed dniem złożenia tego wniosku, planu spłaty wierzycieli w poprzednio prowadzonym postępowaniu upadłościowym.

Więcej na temat przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej pisałem w tekście: „Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej”.

Nowe przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Od dnia 24 marca 2020 r. do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczające będzie samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny.  W tej materii nic się nie zmienia, co oznacza, że osobą niewypłacalną jest taka, która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a niewypłacalność ta ma charakter trwały, albowiem przejściowe przerwy w spłatach nie stanowią podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Sąd upadłościowy na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie zatem badał przyczyny powstania niewypłacalności.

Plan spłaty i oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej na nowych zasadach

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym ogłoszenie upadłości konsumenckiej praktycznie każdorazowo skutkowało oddłużeniem (umorzeniem niespłaconych przez dłużnika zobowiązań).

Obecnie przyczyna niewypłacalności będzie badania dopiero po ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że sąd upadłościowy dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, będzie podejmował decyzję o ewentualnej odmowie oddłużenia dłużnika.

Warto jednak zaznaczyć, iż możliwość odmowy oddłużenia ograniczono do dwóch przypadków, tj.:

1) doprowadzenia przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań np. zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego spłaty;

2) prowadzenia postępowania upadłościowego w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w ramach którego umorzono całość lub część zobowiązań.

Aczkolwiek nawet w przypadku wystąpienia którejś z ww. przesłanek, sąd upadłościowy nie będzie mógł odmówić, np. ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli jego ustalenie uzasadnione będzie względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Z kolei ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało możliwości oddłużenia.

Nowe przepisy wydłużają także czas obowiązywania planu spłaty wierzycieli dla dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dotychczasowy maksymalny termin planu spłaty wynosił 3 lata. Obecnie jest to minimalny termin, który może zostać wydłużony aż do 7 lat.

Pomoc prawna w sprawach upadłości konsumenckiej

Niewątpliwie dzięki nowym przepisom będzie o wiele łatwiej ogłosić upadłość konsumencką. Bardzo ważne będzie jednak odpowiednie uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w szczególności dotyczące przyczyn niewypłacalności. Odpowiednia argumentacja oraz dowody na jej poparcie pozwolą na oddłużenie w toku postępowania upadłościowego, uwolnienie się od długów i nowy start.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawach upadłości konsumenckiej, zwróć się do mnie. Wyjaśnię Ci, jakie są wady oraz zalety postępowania upadłościowego, pomogę skompletować niezbędną dokumentację oraz przygotuję i złożę za Ciebie kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.