Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę

Zawieszenie działalności gospodarczej stanowi rozwiązanie dla spółek, które utraciły płynność finansową bądź nie zatrudniają pracowników. Jak w sposób skuteczny doprowadzić do zawieszenia takiej działalności?

Podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności gospodarczej przez spółkę

Pierwszym krokiem do zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę jest podjęcie stosownej uchwały. W przypadku spółek osobowych uchwałę taką podejmują wspólnicy.

Z kolei w przypadku spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej, uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej podejmuje zarząd spółki.

W uchwale o zawieszeniu działalności gospodarczej należy zaznaczyć, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu oraz wskazać okres zawieszenia, który nie może być krótszy niż 30 dni ani dłuższy niż 24 miesiące.

Dzień wskazany w uchwale jest dniem rozpoczynającym zawieszenie, przy czym nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Niezatrudnianie pracowników przez spółkę

Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę jest niezatrudnienie pracowników. Jeżeli spółka zamierza zawiesić działalność gospodarczą, musi najpierw rozwiązać umowy o pracę ze wszystkim pracownikami. Wymóg ten nie dotyczy osób, z którymi spółka współpracuje na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Fakt niezatrudniania pracowników wykazuje się poprzez sporządzenie odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie takie w przypadku spółek osobowych podpisują wspólnicy, a w przypadku spółek kapitałowych – zarząd.

Zgłoszenie wniosku o zawieszeniu działalności gospodarczej do KRS

Wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej należy zgłosić do KRS (właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego) w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Wniosek taki zgłasza się na formularzu KRS-Z62, który jest dostępny na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej musimy dołączyć, w oryginale bądź w notarialnie poświadczonej kopii, uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek ten nie podlega opłacie sądowej ani opłacie za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę

Po upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej spółka powinna złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, pod rygorem wszczęcia postępowania wyjaśniającego i nałożenia grzywny przez sąd rejestrowy, a nawet wykreślenia spółki z KRS.

Wniosek taki, analogicznie do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, składa się na formularz KRS-Z62. Nie podlega on żadnym opłatom.

Oczywiście spółka może podjąć uchwałę (odpowiednio przez wspólników spółki osobowej bądź zarząd spółki kapitałowej) o wznowieniu działalności gospodarczej przed upływem okresu zawieszenia wskazanego w uchwale o zawieszeniu działalności gospodarczej przez spółkę.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy obsłudze prowadzonej działalności gospodarczej, w tym spółek prawa handlowego zapraszam do kontaktu. Pomagam przedsiębiorcom z Poznania, Lubonia, Swarzędza oraz okolic.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.