Czy członek zarządu odpowiada za zaległe składki ZUS?

Za zaległe składki ZUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji ponoszą odpowiedzialność członkowie jej zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach ZUS

Art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem członkowie jej zarządu.

Więcej o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki dowiesz się w artykule: Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki.

Z kolei zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ww. rozwiązanie przewidziane w ordynacji podatkowej, a dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki, stosuje się także do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Oznacza to, że członkowie zarządu ww. spółek ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem prywatnym za należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto dokładnie odpowiada za zaległości w składkach ZUS spółki?

Odpowiedzialność za zaległe składki ZUS dotyczy:

1) członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;

3) członków zarządu Spółki Akcyjnej;

4) członków zarządu Spółki Akcyjnej w organizacji;

5) pełnomocników oraz wspólników spółki kapitałowej w organizacji;

6) likwidatorów – z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd – którzy odpowiadają tylko za zaległości, które powstały w czasie likwidacji;

7) członków zarządu spółki kapitałowej  (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej), którzy uzyskali status likwidatora spółkiktórzy odpowiadają za zaległe składki ZUS powstałe przed i po otwarciu procesu likwidacji spółki.

Kiedy członek zarządu odpowiada za zaległe składki ZUS spółki?

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach ZUS spółki jest odpowiedzialnością subsydiarną oraz solidarną. Warunkiem pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zaległe składki spółki jest prowadzenie przez organ egzekucyjny bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

Drugą przesłanką warunkującą odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ZUS spółki jest pełnienie funkcji członka zarządu w czasie, kiedy doszło do upływu terminu płatności składek ZUS.

Tylko w przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek, organ rentowy może wydać decyzję ustalającą odpowiedzialność członka zarządu za zaległości składkowe spółki.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu a odpowiedzialność za zaległe składki ZUS spółki

Odwołanie z zarządu, rezygnacja z pełnienia funkcji albo wygaśnięcie mandatu członka zarządu nie oznacza, że nie będziemy odpowiadać za zaległe składki ZUS. Jeśli powstały one w czasie pełnienia przez nas niniejszej funkcji, to ponosimy odpowiedzialność za zaległe składki ZUS spółki.

Jak członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością za zaległe składki ZUS spółki?

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zaległe składki ZUS:

1) składając wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie;

2) w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu we właściwym czasie;

3) wskazując mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości składkowych w znacznej części;

4) udowadniając, że do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie doszło bez jego winy, np. w sytuacji gdy członek zarządu zaczął pełnić swoją funkcję już w momencie istnienia zaległości, które z uwagi na kondycję finansową spółki  nie uzasadniały składania wniosku o ogłoszenie upadłości – z uwagi na brak niewypłacalności spółki.

W przypadku udowodnienia którejś z powyższych przesłanek, członek zarządu będzie zwolniony z odpowiedzialności za zaległe składki ZUS spółki.

W przypadku wydania przez organ rentowy decyzji ustalającej odpowiedzialność członka zarządu można również bronić się wykazując, że doszło do przedawnienia należności z tytułu składek ZUS, o których mowa w wydanej decyzji.

Łącząc wiedzę z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z regulacjami prawa upadłościowego, zapewniam kompleksową ochronę przed skutkami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Jeśli chciałbyś uchronić swój prywatny majątek oraz obronić się przed odpowiedzialnością za zaległe składki ZUS spółki, w której jesteś prezesem lub członkiem zarządu, napisz do mnie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.