Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki z o.o.?

Komu złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.?

Jeżeli rezygnację składa członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), w której działa zarząd wieloosobowy, oświadczenie o rezygnacji powinno zostać doręczone na adres spółki.

Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą uzyskania przez członka zarządu (nieskładającego oświadczenia o rezygnacji) lub prokurenta możliwości zapoznania się z treścią tego oświadczenia w zwykłym toku czynności.

Opisywana procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy rezygnacja nie skutkuje brakiem obsadzenia przynajmniej jednego mandatu w zarządzie. W przeciwnym wypadku oświadczenie o rezygnacji należy złożyć zgodnie z zasadami obowiązującymi jednoosobowy zarząd sp. z o.o., o czym piszę w dalszej części artykułu.

W jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu?

Przepisy nie precyzują w jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie o rezygnacji. Z uwagi jednak na kwestie dowodowe, konieczność wykreślenia członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za długi spółki, wskazanym jest, aby oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli oświadczenie o rezygnacji jest składane osobiście, należy zadbać o to, aby na drugim egzemplarzu znajdowała się pieczątka potwierdzająca datę wpływu rezygnacji, podpisana przez innego członka zarządu lub prokurenta spółki.

W sytuacji, gdy wspólnik, któremu przysługują wszystkie udziały (jednoosobowa spółka z o.o.), pełni jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu, oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Rezygnacja przez członka zarządu sp. z o.o. w przypadku jednoosobowego zarządu

W przypadku jednoosobowych zarządów długo istniały wątpliwości praktyczne oraz teoretyczne, kto jest adresatem oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki z o.o., gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego. 

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany, który porządkują ww. kwestie. Zgodnie z dodanym art. 202 § 6 KSH, osoba będąca jedynym członkiem zarządu, składając oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, zwołuje jednocześnie Zgromadzenie Wspólników. Do zaproszenia na takie Zgromadzenie należy załączyć oświadczenie o rezygnacji członka zarządu.

Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników, niezależnie od tego czy Zgromadzenie Wspólników faktycznie się odbyło czy też doszło do powołania nowego członka zarządu.

Powyższe rozwiązanie znajdzie także zastosowanie, gdy rezygnacja jest składana przez:

1) ostatniego członka zarządu wieloosobowego;

2) wszystkich członków zarządu wieloosobowego jednocześnie. 

Rejestracja zmiany zarządu spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Do uznania, że doszło do skutecznej rezygnacji z pełnionej funkcji członka zarządu, nie jest konieczne wykreślenie wpisu z KRS. Zmiana członka zarządu nie jest bowiem uzależniona od dokonania wpisu w KRS, który ma charakter jedynie potwierdzający fakt dokonania zmiany (rezygnacji).

Jeśli jednak spółka przez dłuższy czas nie składa wniosku o wykreślenie wpisu byłego członka zarządu z KRS, można wysłać do sądu rejestrowego dowody rezygnacji z pełnionej funkcji, celem wszczęcia przez sąd tzw. postępowania przymuszającego.

Dlaczego tak ważne jest skuteczne złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka sp. z o.o.?

Tylko prawidłowo złożone oświadczenie oznacza faktyczną rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu. W przypadku błędnego wysłania lub złożenia w niewłaściwej formie oświadczenia o rezygnacji nie tracimy statusu członka sp. z o.o., przez co możemy narazić się na:

1) odpowiedzialność za długi sp. z o.o. (art. 299 KSH);

2) odpowiedzialność za zaległości podatkowe sp. z o.o.;

3) odpowiedzialność za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

4) skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. w terminie, np. w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe konsekwencje, składając rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu sp. z o.o. nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek niedopatrzenia. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z prowadzeniem spółki z o.o., zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.