Upadłość firmy z uwagi na koronawirusa a termin na ogłoszenie upadłości

W ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w przepisach prawa upadłościowego, które z punktu widzenia odpowiedzialności przedsiębiorców, wspólników oraz osób zarządzających w spółkach są niezwykle istotne.

Niewypłacalność – przesłanka ogłoszenia upadłości firmy

Podstawą do ogłoszenia upadłości firmy jest tzw. niewypłacalność. Niewypłacalność dzielimy na niewypłacalność płynnościową, która oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz niewypłacalność bilansową dotyczącą sytuacji, w której przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku.

W dobie pandemii koronawirusa znacznie częstszą podstawą ogłoszenia upadłości firmy będzie wspomniana powyżej niewypłacalność płynnościowa. Spadek przychodów, brak nowych zleceń czy opóźnienia w płatności stanowią bowiem uzasadnione ryzyko powstania podstawy do ogłoszenia upadłości.

Termin na ogłoszenie upadłości firmy

Osoba działająca w imieniu danej firmy, np. komplementariusza ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność – ma ona miejsce w momencie, w którym dłużnik nie spłaci drugiego z rzędu wymagalnego zobowiązania  (np. faktur VAT) i stan ten trwa przez co najmniej 3 miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinniśmy zatem złożyć nie później niż przed upływem 4-tego miesiąca, licząc od terminu zapłaty (daty wymagalności) drugiego z rzędu niespłaconego w terminie zobowiązania.

Więcej o tym, jak liczyć termin na ogłoszenie upadłości firmy, dowiesz się w artykule: „Jak liczyć termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?”.

Tarcza antykryzysowa 2.0 a zmiany w prawie upadłościowym

W artykule: „Termin na ogłoszenie upadłości w dobie pandemii koronawirusa” pisałem, że pandemia koronawirusa (COVID-19) co do zasady nie ma żadnego wpływu na obowiązek regulowania naszych zobowiązań, na przesłanki ogłoszenia upadłości i w konsekwencji bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 (jej projekcie) mają jednak zostać wprowadzone w ustawie  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmiany w zakresie terminu do składania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zawieszenie terminu na zgłoszenie upadłości z uwagi na koronawirusa (COVID-19)

Pierwszą zmianą jest zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z proponowaną zmianą, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Dopiero po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Powyższe oznacza, że wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Domniemanie powstania stanu niewypłacalności z uwagi na koronawirusa (COVID-19)

Kolejną zmianą jest wprowadzenie domniemania, zgodnie z którym jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Przy niniejszym domniemaniu należy jednak bardzo uważać. Wierzyciel może bowiem dowodzić, iż do powstania stanu niewypłacalności nie doszło z powodu COVID-19 albo powstała ona przed ogłoszeniem jednego z ww. stanów. W takim wypadku osoba zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, np. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może ponieść konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, w postaci chociażby odpowiedzialności za zobowiązania upadłej spółki.

Jeżeli zatem stan niewypłacalności powstał przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub niewypłacalność nie powstała z powodu COVID-19, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Restrukturyzacja firmy

Warto pamiętać, iż wprowadzone zmiany nie stoją na przeszkodzie, aby przedsiębiorca podjął próbę ratowania firmy poprzez jej restrukturyzację. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, a więc zarówno tych, u których przyczyna niewypłacalności powstała przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jak również w ich trakcie.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa (COVID-19)

Jeżeli zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy, chciałbyś chronić swoją firmę oraz swój majątek prywatny przed skutkami pandemii koronawirusa, zapraszam do kontaktu. Oferuję pomoc prawną, także zdalnie, przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym w spółkach w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.