Termin na ogłoszenie upadłości w dobie pandemii koronawirusa

Niestety z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie, pandemia koronawirusa dla wielu firm skutkować będzie niewypłacalnością i w konsekwencji koniecznością zakończenia działalności. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami, dlatego warto wiedzieć, jak liczyć termin na złożenie niniejszego wniosku.

Koronawirus a podstawa do ogłoszenia upadłości

Niestety panująca sytuacja co do zasady nie ma żadnego wpływu na obowiązek regulowania naszych zobowiązań wobec kontrahentów, a także urzędu skarbowego czy ZUS-u. Jakkolwiek wprowadzone rozwiązania w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej powinny w jakimś stopniu pomóc przedsiębiorcom,to elementarna wiedza z zakresu prawa upadłościowego i w konsekwencji podjęcie odpowiednich kroków w odpowiednim czasie, mogą okazać się kluczowe.

Wspomniana Tarcza antykryzysowa nie zmienia bowiem podstaw ogłoszenia upadłości i tym samym terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy zaczął biec termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, należy w pierwszej kolejności ustalić, jaka jest podstawa ogłoszenia upadłości. Podstawą tą jest niewypłacalność, która oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (niewypłacalność płynnościowa).

Przyjmuje się, że niewypłacalność powstaje w momencie, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

W przypadku spółek prawa handlowego istnieje jeszcze jedna forma niewypłacalności, mianowicie niewypłacalność bilansowana, która dotyczy sytuacji, w której przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku.

Więcej na temat niewypłacalności przedsiębiorcy jako podstawy ogłoszenia upadłości pisałemw artykule: „Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości?”.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność – ma ona miejsce w momencie, w którym dłużnik nie spłaci drugiego z rzędu wymagalnego zobowiązania i stan ten trwa przez co najmniej 3 miesiące, co obrazuje następujący przykład:

7 stycznia 2018 r. upłynął termin płatności naszego pierwszego zobowiązania, np. wynikającego z faktury VAT, a kolejne zobowiązanie nie zostało zapłacone 7 lutego 2018 r. Jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązania, którego termin płatności wyznaczono na 7 lutego 2018 r. trwa przez okres 3 miesięcy, czyli do dnia 7 maja 2018 r,. to oznacza to, że staliśmy się niewypłacalni. Na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości mamy zatem 30 dni, licząc od dnia 8 maja 2018 r. Jeśli chcielibyśmy w omawianym przykładzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie, to musielibyśmy to zrobić do dnia 6 czerwca 2018 r.

Z powyższego wynika, iż wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony nie później niż przed upływem 4-tego miesiąca, licząc od terminu zapłaty (data wymagalności) drugiego z rzędu niespłaconego w terminie zobowiązania.

Dlaczego warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie osoby, na których ciąży obowiązek złożenia takiego wniosku, np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, unikną negatywnych konsekwencji takich jak: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w przypadku członków zarządu sp. z o.o.).

Więcej o skutkach niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dowiesz się w artykule: „Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?”.

Restrukturyzacja firmy a upadłość

Nie wolno zapominać o rozwiązaniach, jakie daje nam możliwość restrukturyzacji firmy w czasie epidemii koronawirusa. Co więcej, zgodnie z przepisami prawa można jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, np. postępowania sanacyjnego.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa

Pomagam przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym w spółkach w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jeśli szukasz pomoc prawnej, chciałbyś chronić swoją firmę oraz uniknąć odpowiedzialności prawnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.