Jak uniknąć upadłości z uwagi na koronawirusa, czyli restrukturyzacja szansą dla firmy

Niewątpliwie koronawirus wpłynie negatywnie na polską gospodarkę i firmy, w szczególności z branż gastronomicznych, transportowych, turystycznych, hotelarskich czy produkcyjnych. Dla większości przedsiębiorstw wprowadzone ograniczenia czy wręcz brak możliwości prowadzenia działalności może oznaczać zamknięcie firmy i ogłoszenie upadłości. Warto w obecnej sytuacji rozważyć restrukturyzację firmy, która pozwoli nam zminimalizować skutki koronawirusa.

Restrukturyzacja firmy a koronawirus

Spadek przychodów, brak nowych zleceń i w konsekwencji problemy z realizacją płatności czy spłatą rat kredytowych w najbliższym czasie będą nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Oznaczać to będzie w najlepszym wypadku czasowe problemy finansowe, a w najgorszym konieczność ogłoszenia upadłości.

Warto jednak mieć na uwadze to, że obecnie obowiązujące przepisy i rozwiązania dają szansę przedsiębiorcom, którzy wpadli w tarapaty finansowe, na restrukturyzację firmy – pozwoli ona nie tylko uniknąć upadłości, ale również uporządkować sytuację prawno-finansową przedsiębiorstwa z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (i nie tylko).

Wspomnianych rozwiązań należy szukać w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Z uwagi na problemy, z jakimi możemy zmierzyć się  w najbliższym czasie, nie wolno nam biernie czekać na rozwój wydarzeń. Zachęcam do zapoznania się z możliwościami, jakie daje restrukturyzacja.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Innymi słowy, restrukturyzacja jest procesem polegającym na wdrożeniu działań mających na celu przywrócenie w danej firmie równowagi finansowej. Zadaniem restrukturyzacji jest uchronienie firmy przed popadnięciem w niewypłacalność, skutkującą koniecznością ogłoszenia upadłości.

Sama ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań:

1) postępowanie o zatwierdzenie układu;

2) przyspieszone postępowanie układowe;

3) postępowanie układowe;

4) postępowanie sanacyjne.

W niniejszym artykule skupimy się na postępowaniu sanacyjnym, które jest najbardziej adekwatnym do  zaistniałej sytuacji rodzajem  postepowania restukturyzacyjnego .

Kogo dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne?

Z uprawnienia do przeprowadzenia restrukturyzacji mogą skorzystać:

1) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo  – akcyjne), spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne);

2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;

3) wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, np. komplementariusze;

4) wspólnicy spółki partnerskiej.

Kiedy można wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością (podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego).

Niewypłacalność oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – jest to tzw. niewypłacalność płynnościowa. Rzadziej spotykaną podstawą ogłoszenia upadłości jest tzw. niewypłacalność bilansowa, z którą mamy do czynienia, gdy przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku. Pełną definicję niewypłacalności znajdziesz w artykule: „Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości?”.

Z kolei przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny. Przyjmuje się, że dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań i posiadania zdolności do ich wykonywania, według rozsądnej i obiektywnej oceny jego sytuacji ekonomicznej należy przewidywać, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny.

Niewątpliwie swoją niewypłacalność dłużnik może przewidywać w związku z obecnymi, jak i przyszłymi problemami będącymi skutkiem koronawirusa (brak nowych zleceń, zamknięte punkty usługowe czy brak płatności od kontrahentów), które wpłyną na brak możliwości wykonywania zobowiązań. 

Należy jeszcze pamiętać o tym, iż sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Na czym polega postępowanie sanacyjne?

Tak jak pisałem we wcześniejszej części artykułu, postępowanie sanacyjne jest najbardziej adekwatnym z postepowań restukturyzacyjnych do obecnie panującej pandemii koronawirusa. Postępowanie to ma na celu umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Inaczej rzecz ujmując, celem postępowania sanacyjnego jest restrukturyzacja zadłużenia firmy oraz przywrócenie dłużnikowi możliwości spłaty długów. Środkami, które mają służyć poprawie sytuacji ekonomicznej dłużnika, są tzw. działania sanacyjne, w szczególności redukcja zatrudnienia, redukcja długu, odroczenie spłaty długu czy rozłożenie go na raty, a także konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.

Jakie są zalety postępowania sanacyjnego?

Z sanacją wiążą się oczywiście określone wady, jak odebranie zarządu nad przedsiębiorstwem czy konieczność sprzedaży części majątku, przy czym w zaistniałej sytuacji spowodowanej koronawirusem może to być jedna z niewielu szans na uratowanie naszego biznesu.

Główne zalety postępowania sanacyjnego to:

1) ochrona przed egzekucją – zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji po otwarciu postępowania sanacyjnego;

2) możliwość redukcji zatrudnienia;

3) możliwość sprzedaży zbędnych składników majątku;

4) możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów.

Korzyści ze złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dotyczą także osób zarządzających firmą, w szczególności członków zarządu, albowiem wniosek ten pozwala na:

1) uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu z art. 299 Kodeksu spółek handlowych);

2) uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki;

3) uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległe składki ZUS spółki;

4) możliwość uniknięcia orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Postępowanie sanacyjne a upadłość firmy

Warto pamiętać, iż jednocześnie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku zbiegu niniejszych wniosków, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Zabieg ten ma na celu pełną ochronę majątku prywatnego osób zarządzających firmą. Przed osobistą odpowiedzialnością za długi chroni jedynie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a nie samo złożenie wniosku.

Pomoc prawna w sprawach restrukturyzacji i upadłości firmy 

Sanacja ma na celu odzyskanie przez przedsiębiorcę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki. Jeżeli jesteś zainteresowany restrukturyzacją firmy albo chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz uchronić się przed skutkami panującej pandemii koronawirusa, zapraszam do kontaktu. Oferuję zdalną pomoc prawną, w szczególności niezbędne konsultacje, analizę dokumentów czy wreszcie przygotowanie stosownych wniosków do sądu. 

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.